Akcja Dobro Miasta

Plakat Dobro mIasta

Nadal trwa akcja pt. Dobro Miasta. Również na adres mailowy PRO można zgłaszać swoje propozycje dotyczące istotnych spraw dla Poznania i poznaniaków.  Serdecznie zapraszamy.
Nasz adres poczty elektronicznej to dobromiasta@pro.poznan.pl

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PRO

W środę, 9 maja 2018 odbędzie się Walne Zebranie Stowarzyszenia PRO. Początek o godzinie 17:30 w Starej Prochowni (dawniej JCK), ul. Jackowskiego 5.
Z uwagi na zbliżające się samorządowe wybory Zarząd liczy na sporą frekwencje.

Planowany porządek Zebrania

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 2. Sprawdzenie obecności i ważności Zebrania.
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, Sekretarza oraz członków komisji skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie przez Przewodniczącego planowanego porządku obrad. Zgłaszanie zmian do porządku obrad. Głosowanie nad zmianami porządku obrad.
 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności stowarzyszenia za okres od początku swojej kadencji, w tym sprawozdania finansowego oraz merytorycznego.
 6. Przedstawienie przez Zarząd planu prac na rok 2018.
 7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności Komisji od ostatniego sprawozdania.
 8. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 11. Propozycje zmian w Zarządzie oraz Komisji Rewizyjnej.
 12. Głosowanie nad zmianami we władzach stowarzyszenia.
 13. Przedstawienie kandydatury Stowarzyszenia na stanowisko prezydenta Poznania.
 14. Głosowanie nad przyjęciem uchwały popierającej kandydaturę Stowarzyszenia na stanowisko Prezydenta Poznania.
 15. Przedstawienie propozycji Porozumienia PRO z Ruchem Społeczno-samorządowym Bezpartyjni Wielkopolska
 16. Propozycje zmian do Statutu PRO
 17. Głosowanie nad zmianami do Statutu PRO
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

Walne Zabranie Bezpartyjnych Wielkopolska

Walne zgromadzenie członków ruchu samorządowego Bezpartyjni – Wielkopolska odbyło się 12 marca w Tarnowie Podgórnym. Uczestniczyli w nim bezpartyjni prezydenci, burmistrzowie oraz wójtowie z wielkopolskich miast i wsi, a także radni i działacze samorządowi między innymi Prezes PRO, Ryszard Grobelny.

Ryszard Grobelny we czasie wystąpienia na Walnym Bezpartyjnych Samorządowców Wielkopolska. Autor zdjęcia Adam Michta/@Nasz Głos Poznański

 

PRO porozumiewa się z Bezpartyjnymi Samorządowcami

Stowarzyszenie PRO podpisze z Bezpartyjnymi Samorządowcami porozumienie o współpracy w przygotowaniach do wyborów samorządowych  w 2018r.  Poniżej treść proponowanego Porozumienia

Porozumienie
Polski samorząd od pierwszych dni zmian demokratycznych w Rzeczpospolitej Polskiej konsekwentnie i z powodzeniem pnie się w górę obywatelskiego uznania i zaufania.  Polski samorząd stał się miejscem nowoczesnego patriotyzmu i kultywowania lokalnych tradycji gospodarności i odpowiedzialności za los współmieszkańców. To najlepsze świadectwo umiejętności wykorzystania szansy stania się pełnoprawnym członkiem instytucji europejskich i to najlepsze, co można dać obywatelom.
Zasada partycypacji winna przyświecać wszelkim zmianom ustrojowym, tak aby samorząd i jego przedstawiciele wybrani w najbardziej demokratycznych i nieograniczonych wyborach mogli wypowiadać się i decydować bez narzucanej poprawności w sprawach istotnych dla rozwoju Małych Ojczyzn – fundamentu regionów. Dzięki temu do rzeczywistości prawnej należy wprowadzać rozwiązania umożliwiające większy udział w podejmowaniu decyzji przez społeczności lokalne i ich przedstawicieli – prawdziwych gospodarzy regionów i wspólnot.            Zgodnie z zasadą pomocniczości organizacje będące stronami POROZUMIENIA prowadzą działania jednoczące środowiska samorządowe z Poznania i województwa wielkopolskiego. Mając na uwadze wspólnotę celów, zbieżność poglądów co do roli i funkcji lokalnych wspólnot samorządowych postanawiamy za zgodą członków naszych organizacji podjąć współpracę, której zakres określają poniższe zapisy.

Strony porozumienia postanawiają:

 1. Poznański Ruch Obywatelski PRO podejmie współpracę z Ruchem Społeczno-Samorządowym Bezpartyjni – Wielkopolska.
 2. Poznański Ruch Obywatelski PRO i Ruch Społeczno-Samorządowy Bezpartyjni
  – Wielkopolska postanawiają powadzić wspólne działania, mające na celu konsolidację niezależnych środowisk samorządowców i działaczy miejskich na terenie Miasta Poznania
 3. Obie strony deklarują współdziałanie w przygotowaniach do wyborów samorządowych, w szczególności w zakresie tworzenia list wyborczych w wyborach do Rady Miasta Poznania.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Link do treści w pliku pdf.
Porozumienie z Bezpartyjnymi Samorządowcami